Chord: Category-level Hand-held Object Reconstruction via Shape Deformation

           Kailin Li1 *            Lixin Yang1,2 *            Haoyu Zhen1            Zenan Lin3            Xinyu Zhan1            Licheng Zhong1            Jian Xu4            Kejian Wu4            Cewu Lu1,2 †
1Shanghai Jiao Tong University, 2Shanghai Qi Zhi Institute, 3South China University of Technology, 4XREAL
ICCV 2023

Comic dataset, our code, and checkpoints will be released soon.

Last updated on 2023/08/21